Adatvédelmi tájékoztató

Általános tájékoztatás
levitra buy

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.kuponx.hu (továbbiakban: honlap, illetve weboldal) oldal üzemeltetőjének, a CTK Kft (1182 Budapest, Gyergyó utca 29/B.,

Adószám: 12979394-2-43, Bankszámlaszám: OTP: 11739023-20019000, Ügyvezető igazgató: Kizman István, Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ), mint adatkezelőnek (a továbbiakban: adatkezelő) az egyoldalú jogi közleménye, mely a fenti domain nevek alatt működtetett weboldal adatkezelési elveit és kötelezettségeit határozza meg. Az adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési tevékenységét jelen szabályzat alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési irányelveinek megváltoztatására, ha azt technikai, vagy jogszabályi változás szükségessé teszi. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a változásokról a kezelt adatok tulajdonosát előzetesen értesíti.
Az adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok védelmét kiemelten fontosnak tartja, és minden szükséges technikai és adminisztrációs lépést megtesz az adatok biztonsága érdekében.
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy adatkezelési elvei megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Adatkezelési szabályzatunk kialakítása során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);


2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);


2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
Használt kifejezések
Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

Érintett: személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az érintett jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata, felhatalmazása a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett egyoldalú nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és/vagy az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: jelen nyilatkozat kiállítója, az adatok kezelésének célját, módját meghatározó, és végrehajtó természetes vagy jogi személy.

Adatkezelés: az adatokon az eljárás módjától függetlenül végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: a tárolt adat helyreállíthatatlan módon történő felismerhetetlenné tétele

Adatmegjelölés: az adat egyedi azonosító jelzéssel történő ellátása annak azonosítása céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatkezelésünk során alkalmazott alapelvek
Személyes adat kizárólag abban az esetben kezelünk, ha az adatkezeléshez az érintett hozzájárul.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Személyes adatot csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk.

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, arra alkalmas. Az adatok kezelését, a kívánt cél eléréshez szükséges mértékben és ideig kezelünk.

Adatkezelési tevékenységünk az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Amennyiben az adatok, vagy azok egy részének kezelését valamely jogszabály teszi kötelezővé, úgy erről az érintettet külön értesítjük.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait közli, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Az adatkezelés célja, jogi alapja
Az adatkezelő a honlap látogatóinak IP címét rögzíti. Az adatkezelés célja a weboldal biztonságának fokozása, egyes IP címek, vagy IP tartományok tiltása, a weboldal biztonságára kockázatot jelentő cselekmény, jogszabály, vagy a honlapon közzétett más feltétel, szabály, szerződés által tiltott tevékenység észlelése esetén.

A honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végezzük. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak a szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. Bővebb felvilágosítás az analytics.google.com webhelyen található.
Cookiek (sütik) kezelése
Az adatkezelés célja, a felhasználók azonosítása, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, a hálózati, vagy más hibából adódó adatvesztés elkerülése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, későbbi azonosítása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával valósul meg.

A kezelt adatok: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az adatkezelés időtartama a sessioncookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben egy hónapig tart.

Az adatkezelés az érintett számítógépén történő adatcsomag (cookie) elhelyezésével valósul meg, melyet a webhelyen futó szoftver bizonyos esetekben visszaolvas, és a látogatót azonosítja korábbi látogatásával, tevékenységével.

Tekintettel arra, hogy az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg, így csak az érintett képes azt törölni, illetve használatukat korlátozni, megakadályozni. Az adatkezelés ezen módjáról az érintett felhasználó általában a böngésző menüjében az Adatvédelem, vagy Biztonság menüpont alatt rendelkezhet.
Felhasználói fiók
Az adatkezelés célja: a webhely regisztrációhoz kötött tartalmi elemeinek elérése, és/vagy az internetes vásárlást lebonyolító szoftverkomponens (kuponvásárlás, megrendelőmodul) használata. A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok rögzítése. A felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, jelszó, telefonszám, rendelési szám, vásárolt termék (kupon) megnevezése, fizetési mód, szállítási mód, illetve a megrendelésre vonatkozó megjegyzés.

Az adatkezelés időtartama: általános esetben a regisztrációtól számított 5 év.

Adatfeldolgozó: a honlapon lebonyolított megrendelések teljesítése, termékek, számlák, szerződések postai, illetve futárszolgálat által történő kiszállítása, kézbesítése érdekében, adtafeldolgozót vesz igénybe.

igénybe vett adatfeldolgozók, és átadott adatok:
Magyar Posta Zrt.

Budapest, Dunavirág utca 2-6.

levelezési cím: Budapest 1540

telefonszám: +36 1 767-8200

e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

webcím: www.posta.hu

adatvédelmi tájékoztató: http://posta.hu/adatkezelesi_elveink

átadott adatok: Név, cím (levelezési cím), esetlegesen telefonszám

adatátadás célja: Az érintett részére történő postai küldemény kézbesítése

A személyes adatok módosítására és törlésére, valamint a hozzájárulás visszavonására a fiókadatok módosítása menüpont alatt, illetve a felhasználó elektronikus, vagy postai úton megküldött írásos nyilatkozatában van mód, ha a nyilatkozat egyértelműen és hitelt érdemlően azonosítja a felhasználót.
Facebook connect

Az adatkezelés célja: a webhely regisztrációhoz kötött tartalmi elemeinek elérése, és/vagy az internetes vásárlást lebonyolító szoftverkomponens (kuponvásárlás, megrendelőmodul) használata. A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok rögzítése. A felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a Facebook.com weboldalon történő, az adatok átadására történő engedélykérés elfogadása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjárólhttp://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhat az érintett.

A kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, jelszó, telefonszám, rendelési szám, vásárolt termék (kupon) megnevezése, fizetési mód, szállítási mód, illetve a megrendelésre vonatkozó megjegyzés.

Az adatkezelés időtartama: általános esetben a regisztrációtól számított 5 év.

Adatfeldolgozó: a honlapon lebonyolított megrendelések teljesítése, termékek, számlák, szerződések postai, illetve futárszolgálat által történő kiszállítása, kézbesítése érdekében, adtafeldolgozót vesz igénybe.
Facebook közösségi modul

Az adatkezelés célja: A Facebook.com közösségi oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett, a szolgáltatás igénybevételével történő hozzájárulása

A kezelt adatok köre: facebook.com közösségi oldalon regisztrált néve, illetve a felhasználó nyilvános, közzétett profilképe.

Az adatkezelés helye a facebook.com weboldal, a dealer.hu oldalon lévő facebook közösségi modul adatforrása a facebook.com webhely, így az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzata (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), és adatvédelmi irányelve (http://www.facebook.com/about/privacy/)szerint történik.
Hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, a hírlevél megnyitását igazoló azonosító adat

Az adatkezelés időtartama: 3 év

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:


postai úton az adatkezelő székhelyére címzett levélben


e-mail útján az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.


a hírlevél láblécében található „leiratkozás” linkre kattintva.
Az adatkezelővel folytatott elektronikus levelezés
Az adatkezelés célja: a beérkezett e-maileket tárolása későbbi ügyintézés, vagy egyedi egyezség, megállapodás visszakereshetőségének biztosítása céljából.

A tárolt adatok: Küldő neve, e-mail cím, más, önként megadott személyes adat, a levél tárgya, tartalma.

Az adatkezelés időtartama: 2 év
Adatközlés jogszabályi felhatalmazás alapján
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Az adattárolás módja, biztonsága
Az adatkezelő adatmegőrzési helye az CTK. Kft. szerverén biztosított tárhely, illetve az adatkezelő székhelyén, illetve telephelyén lévő informatikai eszközök.

Az alkalmazott informatikai megoldások, eszközök és technológia alkalmas arra, hogy az adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), hitelességük biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatok változatlansága (adatintegritás), valamint hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (adat bizalmassága).

Az adatkezelő az adatok biztonságáról a tőle elvárható, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázat mértékben gondoskodik. A rendelkezésre álló informatikai megoldásokkal, beleértve a hardveres és szoftveres védelmi eszközöket törekszik arra, hogy az adatok jogosulatlan hozzáférését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, sérülését megakadályozza.
Az adatkezelő és elérhetősége

Cégnév: CTK Kft

Cég székhelye: 1182 Budapest, Gyergyó utca 29/BEladó email címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adószám: 12979394-2-43

Adatkezelési nyilvántartási szám: lajstrombavétel folyamatban

Az adatfeldolgozók és elérhetőségük
Magyar Posta Zrt.

Budapest, Dunavirág utca 2-6.

levelezési cím: Budapest 1540

telefonszám: +36 1 767-8200

e-mail cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

webcím: www.posta.hu

adatvédelmi tájékoztató: http://posta.hu/adatkezelesi_elveink
Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View

California, USA

adatvédelmi tájékoztató: http://www.google.hu/intl/hu/privacy/

kapcsolatfelvétel: http://www.google.hu/support/websearch/bin/request.py?form_type=user&stage=fm&user_type=user&contact_type=privacy&hl=hu

Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben további adatfeldolgozókat nevezzen meg, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.
Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu