P A R T N E R  Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

 

A jelen Üzletszabályzat a MANTEQUILLA Kft. (3000 Hatvan, Madách u. 10/A., Cg. szám: 10-09-035795 adószám: 25578230-1-10; a továbbiakban: „Szolgáltató”) kizárólagos tulajdonában álló és a Szolgáltató által működtetett www.kuponX.hu elnevezésű, a www.kuponx.hu, www.mixkupon.hu, illetve kuponx.kizmanauctio.com webcímeken elérhető weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) Felhasználói által igénybe vett, vásárlási utalvány formájában megjelenő, szolgáltatásokat nyújtó, termékeket értékesítő Partnerek és Szolgáltató jogviszonyát szabályozza.

  1. Fogalmak

Jelen szerződésben bárhol nagy kezdőbetűvel használt szavak és kifejezések – amennyiben azok másként nem kerülnek meghatározásra – a Szolgáltatónak a KuponX.hu Felhasználókra vonatkozó Általános Felhasználási Feltételeiben meghatározott jelentéssel bírnak, kivéve amennyiben egy kifejezés jelen Üzletszabályzatban, vagy jelen fejezetben ettől kifejezetten eltérően rendelkezik.

Felek: Szolgáltató és Partner.

Partner-regisztráció: A Partnernek a Weboldalon adatainak megadásával történő regisztrációja, majd a „Partnernek jelentkezem” űrlap kitöltése.

Partner Szolgáltatása: a Partner által a Weboldalon keresztül Utalványok használatán keresztül a Felhasználók részérenyújtani kívánt, és nyújtott szolgáltatás, értékesíteni kívánt és értékesített termék.

Szerzõdés: a Szolgáltató és a Partner között, a Partner Szolgáltatásának Szolgáltató általi hirdetésére,kiajánlására, értékesítésére, illetve az Utalványok felhasználási szabályaira, és a Felek közti elszámolásra vonatkozó szerződés.

  1. Az Üzletszabályzat hatálya

II.1. Jelen Üzletszabályzat szabályozza a Partnerek által a Utalványok közreműködésével értékesített termékei illetvenyújtott szolgáltatásai tekintetében a Partner és Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, a Felhasználó felé történő hirdetés, reklámozás, ajánlattétel, szerződés létrejötte, teljesítése, megszűnése, szavatossági kötelezettség teljesítése; valamint a Szolgáltatóval történő szerződés létrejötte, teljesítése, megszűnése vonatkozásában. Szabályozza továbbá az értesítéseket, nyilatkozatokat és egyéb, a szerződés megkötését megelőző, vagy a szerződés megszűnését követő, ám az Üzletszabályzat szerinti jogviszonnyal, illetve annak rendezésével, lezárásával kapcsolatos cselekményeket és eseményeket.

II.2. Jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a Szolgáltató és a Partner között a fentitárgyban esetlegesen egyedileg létrejött szerződés arról kifejezetten, eltérően nem rendelkezik.

II.3. Jelen Üzletszabályzat a Partner által a Weboldalon történő Partner jelentkezéssel (Partner regisztrációval), az Üzletszabályzat kifejezettelfogadásától kötelezi a Feleket.

II.4. A Szerződés megkötése előtt Szolgáltató az Üzletszabályzatot a honlapján közzétette és más módon (pl. Partner-regisztráció során) is lehetőséget biztosított a Partnernek, hogy az Üzletszabályzatot megismerje, és ezt követően döntsön arról, hogy az Üzletszabályzatban foglaltakat a Szolgáltatóval létrejövő Szerződés általános feltételeiként elfogadja és a Szerződés megkötésével a jogviszony tartamára magára nézve kötelezőnek tekintse.

II.5. Jelen Üzletszabályzatot Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Módosításról Szolgáltató tájékoztatja minden folyamatban levő megállapodásához kapcsolható partnerét. Amennyiben Partnerek ezen időszak alatt nem jelzik, hogy a módosítást nem fogadják el, úgy azok a Weboldalon való közzétételtől számított 15. napon lépnek hatályba minden folyamatban levő és elkövetkező jogviszonyra.

II.6. A Partner a Szerződés megkötésével, a Partner-regisztrációval kifejezetten elismeri, hogy Szolgáltató jelen Üzletszabályzat rendelkezéseiről és a Felhasználók Általános Felhasználási Feltételeiről őt tájékoztatta és az

Üzletszabályzatot és az Általános Felhasználási Feltételeket, mint általános szerződési feltételeket kifejezetten elfogadta.

I I I .  P a r t n e r - r e g i s z t r á c i ó

A Partner-regisztráció során a Partner a Weboldalánn található űrlap kitöltésével megadja adatait, majd az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva elfogadja az általa adott adatok helyességét, és véglegesíti a regisztrációját. Regisztráció történhet manuálisan, a Weboldal munkatársai által is.

I I I . 1 .  A j á n l a t

III.1 .1 .  Megrendelés

Partner a Szolgáltató részére, az „Új ajánlat” menüpont alatt elérhető űrlap kitöltésének segítségével jelzi igényét, hogy Ajánlatot kíván közzétenni a Weboldalon a Felhasználók részére. Az Ajánlatban köteles meghatározni a termék, szolgáltatás listaárát, a biztosított kedvezmény mértékét, a minimális megvásárolandó létszámot, amely elérése esetén az Ajánlat hatályba lép, a Szolgáltató által maximálisan értékesíthető Utalvány mennyiséget, az Ajánlat érvényességi idejét, az ajánlott termék, szolgáltatás leírását, és képét, a hirdetés megrendelésével kapcsolatosan nyilatkozni jogosult kapcsolattartóját.

Az Ajánlat tartalmát a hirdetés szövegét, képét, formáját, megjelenésének időzítését, Szolgáltató – a Partnerrel egyetértésben – jogosult módosítani, annak érdekében, hogy illeszkedjen a Weboldal üzletpolitikája által elvárt minőséghez és a lehető legjobb eredményt érje el a hirdetés.

A Szerződés az Ajánlat hirdetésére az Ajánlat véglegesítésének mindkét fél általi jóváhagyásával jön létre. Az Ajánlat közzétételére, hirdetésére csak a szerződés létrejötte után kerülhet sor.

Szolgáltató fenntartja jogát, hogy Partner ajánlatának megjelenítését akár indoklás nélkül visszautasítsa.

Partner tudomásul veszi, hogy mint reklámozó adatait a Szolgáltató a reklám közzétételétől számított öt éven keresztül köteles nyilvántartani, és azokról a jogszabályban feljogosított szervezeteknek felvilágosítást adni.

III .1 .2 .  Hirdetés

A  Szolgáltató az Ajánlatot hirdetésként közzéteszi a Weboldalon, és a Felhasználók részére küldött hírlevelekben, a Felek által egyeztetett időpontban, ennek hiányában az Ajánlat mindkét fél általi jóváhagyását követő 14 munkanapon belül. Az Ajánlat hirdetését Szolgáltató az érvényességi időtartam lejártával megszünteti.

III .1 .3 .  Ajánlat  igénybe  vétele

Az Ajánlat akkor lép hatályba, ha a benne megjelölt minimális létszámú Felhasználó igénybe vette az Ajánlatot (elfogadás és a foglaló kifizetése).

Az Ajánlat hatályba lépésével szerződés jön létre a Partner és a Felhasználó között, az Ajánlat szerinti termék, szolgáltatás igénybevételére, az Ajánlat, a Utalvány, jelen Üzletszabályzat, és a Felhasználók részére készült Általános Felhasználási feltételek szerint.

III .1 .4 .  A  Utalvány

A  Utalvány tartalmazza az alábbiakat:

  • A Szolgáltatás megnevezése,
  • A Szolgáltatást nyújtó Partner megnevezése, a Szolgáltatás nyújtásának (a Utalvány beváltásának) helyszíne, a Partner elérhetőségi adatai.
  • A Utalvány névértéke,
  • A kedvezményes ár, másképpen utalványár
  • Egyedi azonosító szám, vonalkód, QR kód
  • Az utalvány beváltására, felhasználására jogosult személy neve,
  • A Utalvány érvényességi ideje (kezdő és végső időpont),
  • A Utalvány felhasználásának, és kifizetésének legfontosabb szabályai.

III.1 .5 .  A  Utalvány  felhasználása

Az Ajánlat hatályba lépését követően a Partner köteles elfogadni a Szolgáltató által az Ajánlatra szólóan kiállított Utalványát, mint az Ajánlatban meghatározott termék megvásárlására, szolgáltatás igénybe vételére jogosító, másra átruházható, bemutatóra szóló utalványt, az Ajánlatban meghatározott időtartamon belül. A Kupont a Partner készpénzre nem válthatja.

A Utalvány felhasználásáról minden esetben előzetesen egyeztetni kell a Partnerrel. A Utalvány kizárólag az Ajánlatban szereplő termékek vagy szolgáltatások vásárlására használható fel a Partner által az ajánlatában és az Utalványon megjelölt helyen, az általa meghatározott feltételekkel, az Ajánlatban meghatározott érvényességi időszakon belül egy alkalommal.

A Utalvány felhasználásakor az Ajánlatban szereplő termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról történő nyugta vagy számla kiállítása a Partner feladata.

Szolgáltató jogosult a Felhasználó kérésére érvényteleníteni a Kupont, amelyről szóló értesítés kézbesítését követően Partner köteles a Utalvány beváltását megtagadni. Partner az érvénytelenített Kuponból származó kárát nem háríthatja a Szolgáltatóra, vagy a Felhasználóra, illetve a Utalvány kedvezményezettjére.

I I I . 2 .  S z o l g á l t a t á s  é s  a  K u p o n  e l l e n é r t é k e

A Felhasználó az általa megvásárolt Utalvány foglalójának az összegét Szolgáltató részére fizeti meg, amely egyben Szolgáltató jelen szerződés szerinti tevékenységének díjazása. Amennyiben felek esetileg ettől eltérően nem rendelkeznek, a foglaló összege, ezzel együtt Szolgáltató jutaléka az Utalvány ár 17%, azaz tizenhét százaléka. Szolgáltató az értékesített Utalványok után felszámított jutalék összegéről számlát állít ki a vásárló felé. Az Utalvány értékének foglalóval csökkentett részét a Felhasználó közvetlenül a Partnernek fizeti meg, a Partner által meghatározott, vagy ennek hiányában a Szolgáltató Általános Felhasználási Feltételeiben meghatározott módon és időben.

Szolgáltató elfogadja, hogy felelőssége az utalvány teljes értékére kiterjed, így visszafizetés, vagy bármilyen kártérítés esetén az utalvány teljes árának megfelelő fizetési kötelezettség terheli, függetlenül az oldal által felszámított, és közvetlenül a vásárlótól beszedett előleg/foglaló összegétől.

Szolgáltató jogosult a hirdetési és marketing tanácsadási szolgáltatásának ellenértékére. Szolgáltató jogosult a díját beszámítani, és levonni a Partner felé fennálló bármely fizetési kötelezettségébe.

I I I . 3 .  T e l j e s í t é s  i g a z o l á s a

Partner az elfogadott, átvett Kuponokkal, illetve a Szolgáltató honlapján történő adminisztrációval tudja szükség esetén  igazolni a Szolgáltató felé, a Felhasználó felé történő teljesítésének tényét.

I I I . 4 .  A  t e l j e s í t é s  b i z t o s í t é k a i ,  s z e r z ő d é s s z e g é s

III.4 .1 .  Fizetési  késedelem

Fizetési késedelem esetén Felek kötelesek a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot is megfizetni

III.4 .2 .  Szavatosság

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partner által közzétett Ajánlatok tartalmáért, jogszerűségéért, az Ajánlat szerinti Szolgáltatások teljesítéséért, minőségéért a Partner tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos díj-visszatérítési, szavatossági, kártérítési vagy más igényével a Partnerhez fordulhat.

Partner elfogadja, hogy a Szolgáltató vagy a Partner által jogosnak vélt Felhasználói igényhez igazodóan a szolgáltatás ellenértékét szükség esetén visszautalja a Felhasználó részére.

A Szolgáltató a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által rögzített, vagy nyújtott információ közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.

III .4 .3 .  Pénz visszafizetési  garancia

A    Partner teljes pénz-visszafizetési garanciát vállal, akkor, ha a Felhasználó a Partnernél igénybe vett szolgáltatás (kizárólag szolgáltatás) elfogadhatatlan minőségére, vagy az ajánlattól eltérő jellegére való hivatkozással ezt írásban kéri a szolgáltatás igénybevételének kezdő napjától számított 3 napon belül. A Felhasználó az Ajánlat ellenértékét a Partnertől jogosult visszakövetelni, illetve visszatartani.

III  .4 .4 .  Megfelelés  a  reklámjog  korlátazásainak

Partner szavatol azért, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy bármilyen jogi formában létező személy jogait (így különösen, de nem kizárólag a szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogokat), nem ütközik a Grtv és az Fttv általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, illetőleg megfelel az egyes termékek, szolgáltatások reklámozásának feltételeire vonatkozó speciális jogszabályi előírásoknak.

Partner tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Reklámban közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Reklám által történő megsértéséért kizárólag a Partnert terheli felelősség. A Szolgáltató kizárólagos joga annak megítélése, hogy egy Reklám nem tehető közzé, akár egy vagy több miatt az alábbi okból/okokból:

-   jogszabályba és/vagy a jelen Üzletszabályzat, vagy az Általános Felhasználási Feltételek bármely pontjába ütközik, és/vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit;

-  a médiahatóság vagy más illetékes hatóság által – akár hivatalosan, akár informálisan – kifogásolt;

-  a Szolgáltató saját közlésének megtévesztő látszatát keltő;

-  a Médium, illetőleg a Szolgáltató arculatával, szellemiségével nem egyeztethető össze;

-  a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit bármilyen módon sérti,

-  technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető.

Fenti esetekben a Szolgáltató jogosult a már elfogadott Megrendeléseket szerződés(eke)t azonnali hatállyal felmondani, a közzétételt megtagadni, még abban az esetben is, ha azokat korábban visszaigazolta.

Az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Reklám csak akkor tehető közzé, ha a Partner – harmadik személy érekében megrendelt reklám esetén a Reklámozó nyilatkozatát szolgáltatva – nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

Partner kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot a Megrendeléssel egyidejűleg, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolását követő munkanapon megteszi. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Reklámot, amíg a Partner nem tesz eleget nyilatkozattételi – nyilatkozat szolgáltatási – kötelezettségének, illetve jogosult a határidő után a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Ha a Partner vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Reklám valamely vonatkozó jogszabály, a Magyar Reklámetikai Kódex, illetékes hatóság rendelkezéseibe, álláspontjába ütközik, és Megrendelő a Reklám megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. Ha a Reklám szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.

A jelen fejezetben meghatározott bármelyik esetben a Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.

I V .  S z e l l e m i  t u l a j d o n

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Szolgáltató, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A Szolgáltató szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

V .  A d a t v é d e l e m

Szolgáltató a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Partner és kapcsolattartójának azonosításához szükséges és elégséges adatokat. Partner a megrendelés Szolgáltató részére történő megküldésével hozzájárul a megrendelésben megadott adatainak Szolgáltató vagy megbízottja általi kezeléséhez és feldolgozásához. Szolgáltató a hirdetési szerződések megkötése során a Partner által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

V I .  T i t o k t a r t á s

Felek megállapodnak, hogy a másik Félről tudomásukra jutott, vagy birtokukba került, nyilvánosságra még nem jutott adatok, tények, körülmények és egyéb információk, különösen, amelyek üzleti tevékenységükkel, gazdálkodásukkal, pénzügyi és jogi helyzetükkel kapcsolatosak, a másik Fél üzleti titkát képezik. Felek egyike sem adhat ki senkinek, illetve nem használhat fel semmilyen célra a másik Fél üzleti titkát képező információt, hacsak a másik Fél ehhez írásban hozzájárul, vagy ezt törvény, illetve más kötelező érvényű rendelkezés, bírósági határozat előírja.

Az üzleti titok felhasználása ez esetben is csak az előírt illetve engedélyezett mértékben, a másik Fél üzleti titkának titokban maradásához való jogos érdekének tiszteletben tartásával történhet. Jelen rendelkezés megszegése esetén a másik Fél teljes körű kártérítésre tarthat igényt.

A szerződés megszűnése után az azzal összefüggésben írott, vagy más rögzített formában nyújtott információkat a másik fél kérelmére vissza kell juttatni részére, vagy a másik fél választása szerint meg kell semmisíteni azt.

E titoktartási kötelezettségeket – a szerződés tárgyával összefüggésben – a jelen megállapodás aláírása előtt megszerzett információk esetében is alkalmazni kell és ezen kötelezettség a megállapodás megszűnése után is érvényes.

A jelen alfejezetben meghatározott tilalmak nem vonatkoznak az üzleti titoknak minősülő információk jelen üzletszabályzatnak, vagy az egyedi megállapodásnak megfelelő felhasználására.

V I I .  F e l e l ő s s é g

Amennyiben bármely Fél nem követeli meg a jelen szerződésbe írt megállapodások időbeni érvényesülését, vagy annak érvényesítése érdekében haladéktalanul nem lép fel, nem gyakorolja valamely, jelen szerződés alapján őt megillető jogot, jogorvoslatot, ez nem tekinthető jogai későbbi érvényesítéséről való lemondásnak.

Az Ajánlat tartalmát Szolgáltató jogosult a hirdetés lejárta után is megőrizni mindaddig, amíg a saját,  a Felhasználók, vagy a Partner jogainak, vagy kötelezettségeinek érvényesítése érdekében szükséges lehet.

A Partner és a szolgáltató együttesen törekednek arra, hogy olyan hirdetés ne jelenjen meg, amely jogszabályba ütközik, vagy más jogát, illetve jogos érdekét sérti, gyűlöletre uszít, közerkölcsöt sért, vagy bűncselekményt valósít meg, stb. Szolgáltatót mindazonáltal a hirdetés tartalma tekintetében nem terheli semmilyen felelősség harmadik személyek felé.

A Partner, amennyiben kártérítés iránti igénye merülne fel a Szolgáltató felé, arról az Ajánlat megjelenését követő 15 napon belül köteles írásban tájékoztatni a Szolgáltatót, mely határidőt a felek jogvesztő határidőként fogadnak el.

A Partner felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből, vagy hiányosságából fakad.

A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha az Ajánlat a Szolgáltató hibájából tévesen, hibásan, jelenik meg, vagy nem jelenik meg, úgy kérheti az Ajánlat hirdetésének megismétlését, közzétételét. Ezen túlmenően Szolgáltató a reklámok megjelentetésével kapcsolatban anyagi felelősséget nem vállal.

A Partner tudomásul veszi, hogy a díjak a jelen Üzletszabályzatban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva (Ptk. 314. § (2) bekezdés).

V I I I .  E l j á r á s  s z e r z ő d é s s z e g é s  e s e t é n

Felek vállalják, hogy jelen szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő jogvitákat békés úton rendezik, szem előtt tartva a szerződő Felek hírnevét.

V I I I . 1  S z e r z ő d é s  m e g s z ű n é s e

VIII.1 .1 .  Megrendelés  lemondás

Szolgáltató részére megjelenésre küldött Ajánlatot a megjelenés előtt 48 órán belül, illetve a Megjelenést követően lemondani nem lehet. A megjelenés előtt, csak a Szolgáltató marketing tanácsadási munkájának megtérítése ellenében, melynek óradíját a melléklet tartalmazza.

VIII.1.2. Rendkívüli  felmondás

A Szerződés azonnali hatályú felmondására akkor van lehetőség, ha bármelyik fél oly mértékben nem tesz eleget a jelen megállapodásban lefektetett rendelkezéseknek, illetőleg jelen megállapodás céljával oly mértekben ellentétes magatartást tanúsít, hogy az alapján nem várható el a sérelmet szenvedett feltől annak hatályban tartása.

A Felek közti szerződés megszűnés esetén a Partner továbbra is köteles a szerződéses jogviszonyból származó, a Felhasználókat érintő vállalásainak, kötelezettségeinek eleget tenni.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az alkalmazható Ptk. rendelkezések az irányadóak.

A szerződés 2020. 05. 08. napjától hatályos és visszavonásig érvényes.